ข้อกำหนดและเงื่อนไข


บีอิน สปอรตส์ คอนเนกต์: ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการบอกรับเป็นสมาชิก ประกาศฉบับนี้เป็นข้อกำหนดและเงื่อนไข (“ข้อกำหนดและเงื่อนไข”) สำหรับการใช้บริการบีอิน สปอรตส์ คอนเนกต์ (“บริการ”) ซึ่งให้บริการผ่านเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นหนึ่งใดหรือมากกว่า (รวมกันเรียกว่า “แอพพลิเคชั่น”) ของบีอิน เอเชีย ลิมิเต็ด (ฮ่องกง) บริษัทแม่ บริษัทสาขา และหรือบริษัทในเครือของบีอิน เอเชีย ลิมิเต็ด (ฮ่องกง) (เรียกรวมกันว่า “บีอิน สปอรตส์” หรือ “เรา”) บริการนี้จะให้บริการแก่ท่านซึ่งเป็นผู้ใช้บริการ (“ท่าน”) โดยมีเงื่อนไขว่าท่านยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้เป็นข้อตกลงทางกฎหมายที่กำหนดสิทธิและหน้าที่ของท่าน รวมทั้งสิทธิและหน้าที่ของเรา การที่ท่านใช้บริการ (รวมถึงการที่ท่านติดตั้งและใช้แอพพลิเคชั่นใดแอพพลิเคชั่นหนึ่ง) จะถือว่าท่านตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ สำหรับบริการนี้ เราจะยอมรับการลงทะเบียนที่มาจากผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์บางพื้นที่เท่านั้น เงื่อนไขดังกล่าวจะระบุไว้อย่างชัดแจ้งเมื่อมีการลงทะเบียนเป็นสมาชิก ท่านรับรองว่าข้อมูลทั้งปวงที่ท่านให้ไว้เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นจริง และเป็นปัจจุบัน หากเราเชื่อได้ว่าท่านให้ข้อมูลเท็จแก่เรา เราขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกไม่ให้ท่านเข้าถึงบริการ 

1. การใช้บริการ 

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของบริการ เราอาจจัดเตรียมให้แก่ท่านซึ่งฟุตเทจวิดีโอและเสียง ภาพถ่าย ข้อความตัวอักษร สถิติ โลโก้ รวมทั้งเนื้อหาและทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ที่เป็นของหรือควบคุมโดยเราหรือผู้ที่อนุญาตให้เราใช้สิทธิ เนื้อหาบางส่วนดังกล่าวอาจเข้าถึงได้โดยต้องผ่านทางแอพพลิเคชั่นบางแอพพลิเคชั่นที่ท่านต้องดาวน์โหลดและติดตั้ง และหรือผ่านการชำระเงินเพื่อเป็นสมาชิก และโดยชำระเงินค่าธรรมเนียม โปรแกรมและเนื้อหาทั้งปวงต่างก็อยู่ในดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว และเราขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมหรือฟีเจอร์แบบที่มีโฆษณา การออกแบบ ข้อความตัวอักษร ภาพ ฟุตเทจ งานที่มีลิขสิทธิ์ แบรนด์ โลโก้ เครื่องหมายการค้า และทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ทั้งปวง รวมทั้งการเลือกหรือการร้อยเรียงสิ่งต่างๆ ข้างต้นถือเป็นทรัพย์สินของเราหรือผู้ที่อนุญาตให้เราใช้สิทธิ เราขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธไม่ยอมรับการลงทะเบียนของท่าน ท่านรับประกันว่าข้อมูลที่ท่านให้ไว้เมื่อท่านลงทะเบียนเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง แท้จริง และครบถ้วนทั้งสิ้น ในการที่ท่านจะใช้บริการนี้หรือเข้าถึงเนื้อหา ท่านจะต้อง (เอ) เข้าถึงเว็บไซต์และจ่ายค่าบริการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงดังกล่าว (บี) จัดเตรียมอุปกรณ์ทั้งปวงที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่อและรักษาการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ดังกล่าว รวมถึงคอมพิวเตอร์และโมเด็มหรืออุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการเข้าถึงอื่นๆ (ซี) ติดตั้งซอฟต์แวร์ที่จำเป็นลงบนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์สำหรับการเข้าถึงอื่นๆ ของท่าน (“ซอฟต์แวร์”) การที่ท่านใช้ซอฟต์แวร์จะอยู่ภายใต้บังคับของข้อกำหนดการอนุญาตให้ใช้สิทธิที่ผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิที่เกี่ยวข้องได้ให้ไว้แก่ท่าน เราจะไม่จัดหาและจะไม่รับผิดชอบต่อซอฟต์แวร์หรือปัญหาใดๆ ที่เกิดจากซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์อื่นๆ หรือระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ท่านมีหน้าที่ต้องดูแลให้แน่ใจว่าระบบคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นๆ มีความสามารถเพียงพอที่จะรองรับบริการได้ การที่ท่านตกลงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ ท่านยอมรับว่าเราได้ให้โอกาสท่านในการเข้าถึงหน้าสาธิตการใช้งานโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพื่อให้ท่านทดสอบความสามารถของอุปกรณ์ของท่านว่าสามารถเข้าถึงเนื้อหาได้อย่างเป็นที่น่าพอใจหรือไม่ ในขอบเขตเท่าที่กฎหมายอนุญาต เราจะไม่รับผิดต่อท่านในกรณีที่การเข้าถึงบริการมีความล่าช้า ถูกขัดขวาง หรือไม่เหมาะสมสำหรับการรับหรือการเข้าชมเนื้อหาอันเป็นผลมาจากระบบคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นๆ ของท่าน สิทธิในการเข้าถึงบริการของท่านถือเป็นสิทธิของท่านเอง ท่านต้องรับผิดชอบโดยตลอดต่อการที่บุคคลใดเข้าถึงบริการของท่านโดยใช้เครื่องปลายทางหรือจุดเข้าระบบของท่าน และท่านต้องรับผิดชอบในการดูแลให้แน่ใจว่าบุคคลใดๆ ดังกล่าวปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้โดยสมบูรณ์เช่นกัน ท่านตกลงที่จะเข้าถึงบริการอย่างถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับใดๆ ทั้งปวงที่ใช้บังคับ ทั้งนี้ ท่านจะต้องไม่ (หรือให้สิทธิหรืออนุญาตให้บุคคลอื่นใด) (เอ) ใช้การเข้าถึงบริการของท่านในทางที่ผิดหรือใช้การเข้าถึงดังกล่าวเพื่อจุดประสงค์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย (บี) เข้าถึงบริการด้วยวิธีที่อาจทำให้ซอฟต์แวร์ แอพพลิเคชั่น และหรืออุปกรณ์ที่เราใช้ในการให้บริการ (“ระบบ”) ถูกขัดขวาง เสียหาย ประสิทธิภาพด้อยลง หรือบกพร่อง (ซี) เข้าถึงหรือบันทึกบริการหรือเนื้อหาใดๆ ในรูปแบบใดก็ตามซึ่งฝ่าฝืนหรือละเมิดสิทธิของบุคคล สำนักงาน หรือบริษัทใด (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา การรักษาความลับ หรือความเป็นส่วนตัว) (ดี) ผลิตซ้ำ (นอกเหนือจากการผลิตซ้ำสำหรับที่ท่านจะใช้ดูเองตามข้อตกลงฉบับนี้และกฎหมายที่ใช้บังคับ) แก้ไข เผยแพร่ หรือตีพิมพ์เนื้อหาทั้งหมดหรือบางส่วนของบริการนี้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเราก่อน (อี) ขาย โอนสิทธิ โอน หรือมอบหมายให้แก่บุคคลหรือหน่วยงานอื่นซึ่งสิทธิและหน้าที่ใดๆ ทั้งปวงในบริการหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการ (เอฟ) ออกอากาศ ตีพิมพ์ สื่อสารไปยังสาธารณชน หรือเผยแพร่บริการหรือเนื้อหาใดๆ จากบริการไปยังสาธารณชนหรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าใดๆ 

2. ข้อความแจ้งเตือนแบบแสดงผลบนหน้าจอ 

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของบริการ ท่านอาจได้รับข้อความแจ้งเตือนแบบแสดงผลบนหน้าจอ ข้อความอีเมล ข้อความตัวอักษร ข้อความมัลติมีเดีย หรือข้อความประเภทอื่นๆ ที่ส่งถึงท่านโดยตรง (เรียกรวมกันว่า “ข้อความแบบแสดงผลบนหน้าจอ”) ท่านสามารถควบคุมข้อความแบบแสดงผลบนหน้าจอได้โดยเข้าไปที่การตั้งค่าของอุปกรณ์ของท่าน การตั้งค่าแอพพลิเคชั่น หรือโดยผ่านทางการตั้งค่าในบัญชีผู้ใช้ของท่าน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับประเภทของข้อความแบบแสดงผลบนหน้าจอ ข้อความแบบแสดงผลบนหน้าจอบางส่วนอาจเกี่ยวข้องกับสถานที่ตั้งของท่านหรือการที่ท่านใช้บริการ ผู้ให้บริการเครือข่ายอาจเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับการใช้ข้อความมาตรฐาน ข้อมูล และค่าธรรมเนียมอื่นๆ สำหรับการใช้ข้อความแบบแสดงผลบนหน้าจอ และค่าธรรมเนียมดังกล่าวอาจปรากฏอยู่บนใบเรียกเก็บเงินค่าบริการอุปกรณ์มือถือของท่านหรือหักจากยอดเงินคงเหลือที่ชำระไว้ล่วงหน้าของท่าน ผู้ให้บริการเครือข่ายของท่านอาจห้ามหรือจำกัดข้อความแบบแสดงผลบนหน้าจอบางส่วน และข้อความแบบแสดงผลบนหน้าจอบางส่วนอาจไม่สามารถใช้งานได้กับผู้ให้บริการเครือข่ายหรืออุปกรณ์มือถือของท่าน กรุณาติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายหรือผู้ผลิตอุปกรณ์มือถือของท่านหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว ท่านอาจหยุดรับข้อความแบบแสดงผลบนหน้าจอได้โดยเข้าไปยังการตั้งค่าในอุปกรณ์ของท่านหรือการตั้งค่าของแอพพลิเคชั่น หรือโดยลบแอพพลิเคชั่น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับประเภทของข้อความแบบแสดงผลบนหน้าจอ เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับการที่ท่านได้รับข้อความแบบแสดงผลบนหน้าจอ หากท่านได้ลงทะเบียนเพื่อรับข้อความแบบแสดงผลบนหน้าจอซึ่งส่งด้วยวิธีการที่จำเป็นต้องใช้หมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่าน ท่านตกลงว่าจะให้เราทราบหากมีการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์มือถือในกรณีใดๆ ก็ตาม หากมี และจะปรับปรุงข้อมูลบัญชีผู้ใช้ของท่านให้ตรงกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรามีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการที่เราเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อความแบบแสดงผลบนหน้าจอ รวมทั้งทางเลือกที่ท่านสามารถยกเลิกไม่รับข้อความแสดงผลทางหน้าจอได้ 

3. การชำระเงิน 

ท่านต้องชำระค่าธรรมเนียมการเป็นสมาชิก (“ค่าธรรมเนียม”) สำหรับบริการที่กำหนดที่ท่านได้สมัครเป็นสมาชิกบอกรับไว้ ค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะเรียกเก็บโดยอัตโนมัติผ่านหมายเลขบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต หรือหักจากระบบการชำระเงินแบบออนไลน์หรือบัตรเติมเงินที่ท่านได้ให้ข้อมูลไว้ในแบบฟอร์มลงทะเบียน ท่านจะได้รับแจ้งผ่านทางอีเมลว่าเราได้เรียกเก็บเงินผ่านทางบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตของท่าน หรือหักค่าธรรมเนียมดังกล่าวจากระบบการชำระเงินแบบออนไลน์หรือบัตรเติมเงินของท่าน รวมทั้งแจ้งว่าท่านได้รับอนุญาตให้เข้าถึงบริการแล้ว ข้อความอีเมลดังกล่าวจะถือเป็นการที่เรายอมรับคำร้องขอในการเข้าถึงบริการของท่าน ท่านมีหน้าที่ต้องให้ที่อยู่อีเมลที่เป็นปัจจุบันแก่เราเสมอ และเราไม่ขอรับผิดชอบใดๆ ต่อการที่ท่านไม่ได้รับอีเมลด้วยเหตุผลที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา เรามีสิทธิที่จะปรับราคาใดๆ ทั้งปวงได้โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวก่อน

 4. การยกเลิกและการคืนเงิน 

สมาชิกที่บอกรับบริการจะมีสิทธิขอคืนเงินได้เฉพาะในกรณีที่ขอคืนเงินก่อนเริ่มใช้บริการเป็นครั้งแรก โดยขึ้นอยู่กับว่าได้รับอนุมัติให้รับคืนเงินได้หรือไม่ ในกรณีอื่นๆ ทั้งปวง ท่านจะไม่มีสิทธิขอรับคืนเงินใดๆ ที่ท่านได้ชำระไปแล้ว ถึงแม้ว่าท่านจะยกเลิกสมาชิกก่อนที่จะสิ้นสุดระยะเวลาการเป็นสมาชิกของท่านก็ตาม รวมถึงกรณีของสมาชิกรายปีหรือสมาชิกสำหรับช่วงระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่งโดยเฉพาะ จะไม่มีการคืนเงินในกรณีที่มีการเลื่อนหรือยกเลิกกิจกรรมหรือเปลี่ยนแปลงโปรแกรมไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม หากท่านมีข้อสงสัยประการใด กรุณาส่งอีเมลไปที่ th-customerservice@bein.net เราไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อการที่เราไม่ได้รับอีเมลด้วยเหตุผลที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา 

5. การไม่รับประกัน

เราจะดำเนินการตามสมควรทั้งปวงเพื่อดูแลให้มีการแสดงวิดีโอคุณภาพสูง อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถควบคุมความแออัดของเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ ซึ่งอาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อคุณภาพของวิดีโอที่แสดง เราไม่ขอรับผิดชอบต่อการชะงักใดๆ ของบริการซึ่งอาจเกิดขึ้นในการแสดงวิดีโอแบบถ่ายทอดสดซึ่งได้รับมาจากแหล่งภายนอก ในขอบเขตสูงสุดเท่าที่กฎหมายอนุญาต เราให้บริการในลักษณะ “ตามสภาพจริง” และจะไม่รับรองหรือรับประกันไม่ว่าในลักษณะใดเกี่ยวกับบริการ ระบบที่ใช้เพื่อให้บริการ หรือเนื้อหาบนระบบ รวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) การรับประกันต่อความครบถ้วน ความถูกต้อง คุณภาพที่เป็นที่พึงพอใจ และความเหมาะสมแก่การใช้ประโยชน์ตามความมุ่งหมายใดโดยเฉพาะ เว้นแต่ในขอบเขตเท่าที่กฎหมายกำหนด อนึ่ง ในขอบเขตสูงสุดเท่าที่กฎหมายอนุญาต เราจะไม่รับประกันว่าบริการจะตรงตามความคาดหวังหรือความต้องการเฉพาะของท่าน รวมทั้งจะไม่รับประกันว่าบริการจะไม่ถูกขัดขวาง ทันท่วงที ปลอดภัย หรือปราศจากข้อผิดพลาด อีกทั้งเรายังไม่รับประกันใดๆ ต่อผลหรือความถูกต้องของข้อมูลที่ท่านได้รับผ่านทางบริการ ข้อกฎหมายบางประการอาจมีนัยแสดงถึงการรับรองหรือเงื่อนไข กำหนดหน้าที่ หรือให้การรับประกันทางกฎหมาย (รวมกันเรียกว่า “ข้อกฎหมาย”) ที่ไม่สามารถยกเว้น จำกัด หรือแก้ไขได้เว้นแต่ในขอบเขตที่จำกัด การอ่านข้อกำหนดการใช้ฉบับนี้จะต้องอยู่ภายใต้ข้อกฎหมายดังกล่าว 

6. การจำกัดความรับผิด

ในกรณีที่เรามีความรับผิดต่อท่านอันเป็นผลมาจากการที่เราฝ่าฝืนข้อกฎหมาย หรือในกรณีที่เราละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ ในขอบเขตเท่าที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาตให้เราจำกัดความรับผิดของเรา ความรับผิดของเราจะจำกัดอยู่ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ ซึ่งเราเป็นผู้เสนอตามดุลยพินิจของเราเอง (เอ) ให้บริการใดๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบริการใหม่อีกครั้ง หรือ (บี) ชำระค่าใช้จ่ายในการให้บริการใหม่อีกครั้ง 

7. การระงับและการบอกเลิก 

เราอาจระงับหรือบอกเลิกบริการหรือการเข้าถึงบริการของท่านในเวลาใดก็ได้โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวและโดยที่เราไม่ต้องรับผิดใดๆ ต่อท่าน หาก (เอ) ท่านละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ หรือ (บี) ศาลหรือหน่วยงานทางกฎหมายที่มีอำนาจกำหนดให้เราเลิกให้บริการ 

8. การบำรุงรักษา

การเข้าถึงบริการของท่านอาจถูกระงับเป็นครั้งคราวเพื่อที่จะดำเนินการอัพเกรดหรือบำรุงรักษาระบบหรือตามที่จำเป็นสำหรับการให้บริการ เราจะบอกกล่าวให้ท่านทราบล่วงหน้านานที่สุดตามสมควรในกรณีดังกล่าวและจะใช้ความพยายามในการดูแลให้แน่ใจว่าการดำเนินการดังกล่าวดำเนินไปอย่างรวดเร็วเท่าที่จะเป็นไปได้ในสถานการณ์นั้น

 9. การอนุญาตให้ดาวน์โหลดเนื้อหา

เราอนุญาตให้ท่านใช้สิทธิแบบไม่จำกัดแต่เพียงผู้เดียว ไม่สามารถโอนสิทธิ และไม่สามารถโอนได้ในการใช้ ดู และแสดงเนื้อหาใดๆ ที่ท่านอาจจำเป็นต้องดาวน์โหลดเพื่อที่จะเข้าถึงบริการเพื่อการใช้งานส่วนตัวของตัวท่านเองเท่านั้นเป็นจำนวน 1 สำเนา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแอพพลิเคชั่น ไฟล์ โค้ด เสียง หรือภาพใดๆ ที่ประกอบอยู่ในหรือสร้างขึ้นโดยซอฟต์แวร์ (เรียกรวมกันว่า “เนื้อหาที่ดาวน์โหลด”) ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับการที่ท่านชำระค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ ทั้งนี้ โดยมีเงื่อนไขว่าท่านต้องดูแลให้มีการแสดงข้อความประกาศเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาและประกาศอื่นๆ ทั้งปวงที่อยู่ในเนื้อหาที่ดาวน์โหลดดังกล่าว ส่วนในกรณีของแอพพลิเคชั่น เราให้สิทธิท่านในการดาวน์โหลดสำเนาแอพพลิเคชั่นจำนวน 1 สำเนาไว้บนอุปกรณ์มือถือของท่านสำหรับไว้ใช้รับชมบริการผ่านทางอุปกรณ์ดังกล่าวแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น ท่านยอมรับและตกลงว่าจะไม่อนุญาตให้ผู้อื่นใช้สิทธิ โอน หรือโอนสิทธินี้หรือเนื้อหาที่ดาวน์โหลด นอกจากนี้ ท่านยังตกลงจะไม่แก้ไข ถอดชิ้นส่วน แปลกลับ ดำเนินการวิศวกรรมย้อนกลับ หรือดัดแปลงเนื้อหาที่ดาวน์โหลด 

10. การชดใช้ 

ท่านตกลงที่จะชดใช้เต็มจำนวนแก่เราโดยทันทีเมื่อมีการร้องขอซึ่งข้อเรียกร้อง ความรับผิด ค่าเสียหาย ต้นทุน และค่าใช้จ่ายทั้งปวง รวมถึงค่าทนายความ ที่เกิดขึ้นต่อเราไม่ว่าในเวลาใดซึ่งเกิดขึ้นจากการที่ท่าน (หรือผู้ใช้อื่นใดที่อยู่ในที่พักอาศัยเดียวกันกับท่านหรือบุคคลอื่นใดที่อาจเข้าถึงบริการโดยผ่านทางเครื่องปลายทางของท่านโดยใช้รหัสประจำตัวผู้ใช้และรหัสผ่านของท่าน) ละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ หรือความรับผิดอื่นใดอันเกิดขึ้นจากการที่ท่านหรือบุคคลดังกล่าวใช้หรือเข้าถึงบริการและหรือระบบในทางที่ผิด เราขอสงวนสิทธิในการต่อสู้คดีและเข้าควบคุมแต่เพียงผู้เดียวในเรื่องใดๆ ที่ท่านจะต้องชดใช้ให้แก่เรา และท่านจะต้องให้ความร่วมมือกับเราในการต่อสู้คดีต่อข้อเรียกร้องดังกล่าว 

11. ภาษี 

การคิดค่าบริการจะไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสินค้าและการบริการ ภาษีการขาย หรือภาษีใดๆ ที่คล้ายคลึง 

12. ข้อสัญญาทั่วไป

คำบอกกล่าวใดๆ ที่เราส่งถึงท่านจะส่งไปยังที่อยู่อีเมลที่ท่านได้ให้ไว้ในระหว่างขั้นตอนการลงทะเบียน นอกเหนือจากคำร้องขอยกเลิก คำบอกกล่าวหรือข้อซักถามใดๆ ที่ท่านส่งมาถึงเราจะต้องส่งผ่านทางอีเมลไปยัง th-customerservice@bein.net ในกรณีที่เราไม่สามารถใช้สิทธิหรือบังคับสิทธิใดๆ ที่เรามีตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ การไม่สามารถใช้สิทธิหรือบังคับสิทธิดังกล่าวจะไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิดังกล่าว อีกทั้งยังไม่เป็นการห้ามไม่ให้เราใช้หรือบังคับสิทธิดังกล่าวในภายหลัง เราขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้เป็นครั้งคราวโดยส่งคำบอกกล่าวไปยังที่อยู่อีเมลที่ท่านได้ให้เราไว้ล่าสุด 30 วันล่วงหน้า หากท่านพิจารณาแล้วว่าการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไขส่งผลกระทบในทางลต่อความสามารถของท่านในการใช้บริการ หรือหากท่านไม่ยอมรับการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว กรุณาติดต่อเราก่อนสิ้นสุดระยะเวลา 30 วันดังกล่าว ส่งข้อกังวลของท่านเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังอีเมล th-customerservice@bein.net และเราจะติดต่อท่านกลับเกี่ยวกับข้อกังวลของท่านดังกล่าว หากท่านไม่สามารถติดต่อเราภายในระยะเวลาดังกล่าว จะถือว่าท่านยอมรับการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้น ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ (รวมถึงข้อกำหนดใดๆ ที่กล่าวถึงในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้) ประมวลข้อตกลงทั้งปวงระหว่างเรากับท่านในเรื่องที่เกี่ยวกับสาระสำคัญของข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ และจะเข้าแทนที่ข้อตกลงใดๆ ที่มีอยู่ก่อนทั้งปวง ไม่ว่าจะให้ไว้ด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร อนึ่ง ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้และการที่ท่านเข้าถึงและใช้บริการจะอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายไทย