Loading

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

โดยการสมัครสมาชิกหรือใช้บริการ บีอิน สปอร์ตส์ คอนเนกต์ เว็ปไซต์หรือ ซอฟต์แวร์แอปพลิเคชัน (“บริการ”) (รวมถึงโดยการติดตั้งและใช้หนึ่งในบรรดาแอปพลิเคชัน) ท่านซึ่งเป็นผู้ใช้บริการ (“ท่าน”, “ของท่าน”) ตกลงที่จะผูกพันตนตามข้อตกลงที่มีอยู่กับบีอิน สปอร์ตส์ เอเชีย ลิมิเต็ด (สิงคโปร์) บริการนี้เป็นการให้บริการผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันหนึ่งรายการหรือมากกว่า (เรียกรวมกันว่า “แอปพลิเคชัน”) ของบีอิน สปอร์ตส์ เอเชีย ลิมิเต็ด (สิงคโปร์) บริษัทแม่ บริษัทสาขา และหรือบริษัทในเครือของบีอิน สปอร์ตส์ เอเชีย ลิมิเต็ด (สิงคโปร์) (เรียกรวมกันว่า “บีอิน สปอรตส์” หรือ “เรา”, “ของเรา”) ข้อตกลงที่ท่านทำไว้กับเราหมายความรวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ (“ข้อกำหนดและเงื่อนไข”) นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา และข้อกำหนดใดๆ ที่ท่านยอมรับเมื่อสมัครสมาชิก (รวมถึงข้อกำหนดของสื่อสังคมออนไลน์) หรือเมื่อชำระค่าบริการ หรือเมื่อมีข้อกำหนดเพิ่มเติม (“ข้อตกลง”) ท่านยอมรับว่าท่านได้อ่าน ทำความเข้าใจ และตอบรับในข้อตกลงและตกลงผูกพันตนตามข้อตกลงนี้ เราให้บริการแก่ท่านโดยไปตามหลักเกณฑ์นี้

ท่านอาจเลือกที่จะสมัครสมาชิกบัญชีบริการโดยใช้บัญชีสื่อสังคมของท่าน เช่น บัญชีเฟสบุคของท่านได้หากมี หากท่านเลือกที่จะสมัครสมาชิกด้วยวิธีการดังกล่าว หรือใช้บริการสื่อสังคมของเรา ถือว่าท่านตกลงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของพื้นที่สื่อสังคมนั้น ( เช่น ข้อกำหนดเกี่ยวกับบริการของเฟสบุค (“ข้อกำหนดของสื่อสังคม”) และท่านยินยอมให้เก็บรวบรวม ใช้ และแชร์ข้อมูลที่เกี่ยวกับท่าน กับเราและผู้อื่น เช่น ชื่อ ที่ตั้ง ข้อมูลติดต่อ วันเกิด เพศของท่านและข้อมูลอื่น

ท่านอาจได้รับการเสนอให้เข้าถึงบริการร่วมกับผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆที่เสนอโดยบุคคลภายนอก ท่านอาจจะผูกพันตนตามข้อกำหนดและเงื่อนไขซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการของบุคคลภายนอกดังกล่าว เราไม่รับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์และบริการที่จัดหาโดยบุคคลภายนอกดังกล่าว

ท่านสามารถใช้หรือเข้าถึงบริการนี้ได้หากท่านอาศัยอยู่ในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์บางพื้นที่เท่านั้น เงื่อนไขดังกล่าวจะระบุไว้อย่างชัดแจ้งเมื่อมีการลงทะเบียนเป็นสมาชิก ท่านรับรองว่าข้อมูลทั้งปวงที่ท่านให้ไว้เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นจริง และเป็นปัจจุบัน หากท่านให้ข้อมูลเท็จแก่เรา เราขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกไม่ให้ท่านเข้าถึงบริการ

1. การใช้บริการ

โดยเป็นส่วนหนึ่งของบริการนี้ เราอาจจัดเตรียมให้แก่ท่านซึ่งฟุตเทจวิดีโอและเสียง ภาพถ่าย ภาพที่มีข้อความตัวอักษร สถิติ โลโก้ รวมทั้งเนื้อหาและทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ที่เป็นของเราหรือของผู้ให้อนุญาตของเราหรือที่เราหรือผู้ให้อนุญาตของเราควบคุม เนื้อหาบางส่วนดังกล่าวอาจเข้าถึงได้โดยต้องผ่านทางแอปพลิเคชันบางรายการที่ท่านต้องดาวน์โหลดและติดตั้ง และหรือโดยการซื้อการเป็นสมาชิก และโดยชำระเงินค่าธรรมเนียม โปรแกรมและเนื้อหาทั้งปวงต่างก็อยู่ในดุลยพินิจอันเด็ดขาดของเรา และเราขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมหรือฟีเจอร์ต่างๆ ที่โฆษณา การออกแบบ ข้อความตัวอักษร ภาพกราฟิก ฟุตเทจ งานที่มีลิขสิทธิ์ แบรนด์ โลโก้ เครื่องหมายการค้า และทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ทั้งปวง รวมทั้งการเลือกหรือการร้อยเรียงสิ่งต่างๆ เหล่านี้เป็นทรัพย์สินของเราหรือของผู้ให้อนุญาตของเรา ในการที่ท่านจะใช้บริการนี้หรือเข้าถึงเนื้อหา ท่านต้องทำการติดตั้งซอฟต์แวร์ (รวมถึงซอฟต์แวร์ของบุคคลภายนอก) ลงบนอุปกรณ์ของท่าน(“ซอฟต์แวร์”) ท่านต้องใช้ซอฟต์แวร์โดยอยู่ภายใต้บังคับของข้อกำหนดการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ที่ผู้ให้อนุญาตให้ใช้สิทธิ์ที่เกี่ยวข้องได้ให้ไว้แก่ท่าน

เราจะไม่จัดหาและจะไม่รับผิดชอบต่อซอฟต์แวร์หรือปัญหาใดๆ ที่เกิดจากซอฟต์แวร์ อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ หรือระบบปฏิบัติการ ท่านมีหน้าที่ต้องดูแลให้แน่ใจว่าระบบปฏิบัติการหรืออุปกรณ์ของท่าน มีความสามารถเพียงพอที่จะรับบริการได้ ในขอบเขตเท่าที่กฎหมายอนุญาต เราจะไม่รับผิดต่อท่านในกรณีที่การเข้าถึงบริการมีความล่าช้า ชะงักลง หรือไม่เหมาะสมโดยเหตุอื่นสำหรับการรับหรือการเข้าชมเนื้อหาอันเป็นผลมาจากระบบปฏิบัติการหรืออุปกรณ์ของท่าน สิทธิในการเข้าถึงบริการถือเป็นสิทธิเฉพาะสำหรับท่าน ท่านต้องรับผิดชอบทั้งหมดต่อการที่บุคคลใดๆ เข้าถึงบริการ โดยใช้อุปกรณ์หรือชื่อผู้ใช้ของท่าน และท่านต้องรับผิดชอบในการดูแลให้แน่ใจว่าบุคคลใดๆ ดังกล่าวปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้โดยสมบูรณ์เช่นกัน ท่านตกลงที่จะไม่จัดหาแก่บุคคลอื่นใดๆ ซึ่งรหัสผ่านของท่านหรือการการเข้าถึงของท่านในการสมัครเป็นผู้ใช้บริการ หรือไม่ใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของบุคคลอื่นใด ท่านตกลงที่จะเข้าถึงบริการอย่างถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับใดๆ ทั้งปวงที่ใช้บังคับ  ท่านจะต้องไม่ (หรือไม่ให้สิทธิหรืออนุญาตให้บุคคลอื่นใด) (เอ) ใช้การเข้าถึงบริการของท่านในทางที่ผิดหรือใช้การเข้าถึงดังกล่าวเพื่อจุดประสงค์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย (บี) เข้าถึงบริการด้วยวิธีที่อาจทำให้ซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชัน และหรืออุปกรณ์ที่เราใช้ในการให้บริการนี้ (“ระบบ”) ถูกชะงักลง เสียหาย มีประสิทธิ์ภาพด้อยลง หรือบกพร่อง เช่น โดยการใช้หรือนำพาเนื้อหาที่ไม่พึงประสงค์เช่น มัลแวร์ ไวรัส หรือ หรืออื่นๆที่รบกวนบริการหรือการเข้าถึงบริการ (ซี) เข้าถึงหรือบันทึกบริการหรือเนื้อหาใดๆ ในรูปแบบใดก็ตามซึ่งฝ่าฝืนหรือละเมิดสิทธิ์ของบุคคล สำนักงาน หรือบริษัทใดๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา การรักษาความลับ หรือความเป็นส่วนตัว) (ดี) ผลิตซ้ำ (นอกเหนือจากการให้ท่านดูเองเป็นการส่วนตัวตามข้อตกลงฉบับนี้และกฎหมายที่ใช้บังคับ) แก้ไข เผยแพร่ หรือตีพิมพ์เนื้อหาทั้งหมดหรือบางส่วนของบริการนี้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเราก่อน (อี) ขาย โอนสิทธิ์ โอน หรือมอบให้แก่บุคคลหรือหน่วยงานอื่นซึ่งสิทธิและหน้าที่ใดๆ ทั้งปวงของท่านในส่วนของบริการหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการ หรือ (เอฟ) ออกอากาศ ตีพิมพ์ สื่อสารไปยังสาธารณชนหรือจัดหา แจกหรือเผยแพร่โดยประการอื่นซึ่งบริการหรือเนื้อหาใดๆ ของบริการให้แก่สาธารณชนไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าใดๆ หรือวัตถุประสงค์อื่นใด

2. ข้อความแจ้งเตือนแบบแสดงผลบนหน้าจอ

โดยเป็นส่วนหนึ่งของบริการ ท่านอาจได้รับข้อความแจ้งเตือนแบบแสดงผลบนหน้าจอ ข้อความอีเมล ข้อความตัวอักษร ข้อความมัลติมีเดีย หรือข้อความประเภทอื่นๆ ที่ส่งถึงท่านโดยตรง (เรียกรวมกันว่า “ข้อความแบบแสดงผลบนหน้าจอ”) ท่านสามารถควบคุมข้อความแบบแสดงผลบนหน้าจอได้โดยเข้าไปที่การตั้งค่าของอุปกรณ์ของท่าน การตั้งค่าแอปพลิเคชัน หรือโดยผ่านทางการตั้งค่าในบัญชีผู้ใช้ของท่าน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับประเภทของข้อความแบบแสดงผลบนหน้าจอ ข้อความแบบแสดงผลบนหน้าจอบางข้อความอาจเกี่ยวข้องกับสถานที่ตั้งของท่านหรือการที่ท่านใช้บริการ ผู้ให้บริการเครือข่ายอาจเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับการใช้ข้อความมาตรฐาน ข้อมูล และค่าธรรมเนียมอื่นๆ สำหรับข้อความแบบแสดงผลบนหน้าจอที่ส่งถึงท่าน และค่าธรรมเนียมดังกล่าวอาจปรากฏอยู่บนใบเรียกเก็บเงินค่าบริการอุปกรณ์มือถือของท่านหรือหักจากยอดเงินคงเหลือที่ชำระไว้ล่วงหน้าของท่าน ผู้ให้บริการเครือข่ายของท่านอาจห้ามหรือจำกัดข้อความแบบแสดงผลบนหน้าจอบางส่วน และข้อความแบบแสดงผลบนหน้าจอบางส่วนอาจไม่สามารถใช้งานได้กับผู้ให้บริการเครือข่ายหรืออุปกรณ์มือถือของท่าน กรุณาติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายหรือผู้ผลิตอุปกรณ์มือถือของท่านหากมีข้อซักถามเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว ท่านอาจหยุดรับข้อความแบบแสดงผลบนหน้าจอได้โดยเข้าไปยังการตั้งค่าในอุปกรณ์ของท่านหรือการตั้งค่าของแอปพลิเคชัน โดยลบแอปพลิเคชัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับประเภทของข้อความแบบแสดงผลบนหน้าจอ เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับการที่ท่านได้รับข้อความแบบแสดงผลบนหน้าจอ หากท่านได้ลงทะเบียนเพื่อรับข้อความแบบแสดงผลบนหน้าจอซึ่งส่งด้วยวิธีการที่จำเป็นต้องใช้หมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่าน ท่านตกลงว่าจะแจ้งให้เราทราบหากมีการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่าน โดยการปรับปรุงข้อมูลบัญชีผู้ใช้ของท่านให้ตรงกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรามีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการที่เราเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อความแบบแสดงผลบนหน้าจอ รวมทั้งทางเลือกที่ท่านสามารถยกเลิกไม่รับข้อความแสดงผลทางหน้าจอได้

3. การสมัครแพ็กเกจ รหัสแลกแพ็กเกจ ข้อเสนอที่ชำระล่วงหน้า การทดลองใช้บริการ และการชำระค่าบริการ

เว้นเสียแต่เราได้ระบุไว้โดยประการอื่น ท่านต้องชำระค่าบริการ  ก่อนที่ท่านสามารถเข้าใช้บริการ การสมัครใช้บริการจะสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของแพ็กเกจที่ท่านได้ชำระเงินหรือแลกไว้ ยกเว้นว่าจะมีการยกเลิกตามข้อตกลงฉบับนี้ หรือท่านได้ชำระค่าบริการหรือแลกแพ็กเกจเพิ่มเติม

เว้นเสียแต่เราจะระบุไว้โดยประการอื่น ท่านต้องชำระค่าสมัครใช้บริการ (“ค่าบริการ”) ที่ใช้บังคับแก่บริการที่ระบุและระยะเวลาที่ท่านสมัครใช้บริการเมื่อท่านสมัครใช้บริการหรือ ณ เวลาต่ออายุการสมัครใช้บริการของท่าน (ถ้ามี) ท่านอนุญาตให้เราเรียกเก็บค่าบริการจากท่านตามวิธีการชำระค่าบริการที่ท่านเลือก หรือวิธีการชำระค่าบริการที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของท่าน (“วิธีการชำระค่าบริการ”) ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับวิธีการชำระค่าบริการของท่านใช้บังคับแก่ท่าน ซึ่งอาจจะรวมถึง ค่าทำรายการ ค่าธรรมเนียมอื่นๆ และภาษีท้องถิ่น อีกทั้ง สำหรับข้อมูลของท่านนั้นองค์กรที่ให้บริการวิธีการชำระค่าบริการดังกล่าวอาจแบ่งปันให้กับบุคคลอื่น เราไม่รับผิดชอบต่อสิ่งนี้หรือไม่รับผิดสำหรับค่าเสียหาย ความสูญเสียและ/หรือค่าใช้จ่ายที่ท่านอาจต้องชำระจากการที่ท่านเลือกใช้วิธีการชำระค่าบริการของท่าน

ในกรณีที่ท่านเลือกสมัครต่ออายุการใช้บริการที่ระบุแบบอัตโนมัติ (“การต่ออายุการสมัครใช้บริการแบบอัตโนมัติ”) และท่านไม่ได้ระงับหรือยกเลิกการต่ออายุการสมัครใช้บริการแบบอัตโนมัติดังกล่าว ท่านจะถูกเรียกเก็บค่าบริการที่ใช้บังคับล่วงหน้าก่อนการใช้บริการรอบถัดไป (ตัวอย่าง เช่น รอบเดือนถัดไปสำหรับการต่ออายุการสมัครใช้บริการแบบรายเดือน) ด้วยวิธีการชำระค่าบริการ หากการเรียกเก็บค่าบริการสำหรับการต่ออายุการสมัครใช้บริการแบบอัตโนมัติด้วยวิธีการชำระค่าบริการไม่สำเร็จ เนื่องจากวิธีการชำระค่าบริการหมดอายุ มีวงเงินไม่เพียงพอ หรือด้วยสาเหตุอื่นใดก็ตาม เราอาจระงับการเข้าถึงบริการของท่านจนกว่าเราจะสามารถเก็บค่าบริการด้วยวิธีการชำระค่าบริการที่มีผลสมบูรณ์สำเร็จ

เรามีสิทธิที่จะปรับราคาใดๆ ทั้งปวงได้ ท่านตกลงยอมรับราคาใหม่โดยการใช้บริการต่อไป หลังจากการเปลี่ยนแปลงราคามีผลบังคับใช้แล้ว หากท่านได้สมัครต่ออายุการใช้บริการแบบอัตโนมัติไว้ การปรับราคาใดๆ ทั้งปวงจะมีผลใช้บังคับเมื่อเริ่มต้นรอบการต่ออายุการใช้บริการแบบอัตโนมัติถัดไป หากท่านไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงราคาใดๆ และท่านได้สมัครต่ออายุการใช้บริการแบบอัตโนมัติไว้  ท่านอาจเลือกที่จะเลิกการสมัครใช้บริการโดยยกเลิกการต่ออายุการใช้บริการแบบอัตโนมัติ โดยต้องดำเนินการยกเลิก ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง ก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการสมัครใช้บริการรอบปัจจุบัน

หากท่านได้ทำการซื้อหรือได้รับรหัสแลกแพ็กเกจ บัตรกำนัล บัตรของขวัญ ข้อเสนอที่ชำระเงินล่วงหน้าแล้ว หรือข้อเสนออื่นๆ ข้อกำหนดและเงื่อนไขแยกต่างหากที่ระบุเมื่อมีการซื้อหรือรับสิ่งดังกล่าวอาจใช้บังคับแก่การเข้าถึงบริการของท่านด้วยก็ได้ และท่านตกลงยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้เช่นกัน (“ข้อกำหนดเพิ่มเติม”)

ในกรณีที่ท่านเลือกสมัครต่ออายุการใช้บริการแบบอัตโนมัติไว้ ซึ่งการสมัครต่ออายุการใช้บริการแบบอัตโนมัติดังกล่าวมีผลใช้บังคับอยู่และท่านทำการสมัครใช้บริการแบบไม่ต่ออายุอัตโนมัติเพิ่มเติม (“การสมัครใช้บริการแบบรายครั้ง”) ที่ซื้อและทำให้ใช้งานผ่านทางรหัสแลกแพ็กเกจ บัตรกำนัล บัตรของขวัญ ข้อเสนอที่ชำระเงินล่วงหน้าแล้วหรือข้อเสนออื่นๆ  เราจะหักค่าธรรมเนียมการสมัครใช้บริการแบบรายครั้งที่สมัครใหม่ตามที่แสดงในบริการ จากค่าธรรมเนียมที่พึงชำระสำหรับการสมัครใช้บริการแบบต่ออายุอัตโนมัติในการต่ออายุรอบถัดไป และท่านจะชำระค่าบริการในอัตราที่ลดลงสำหรับการต่ออายุรอบถัดไปนั้นเท่านั้น

ยกเว้นว่ามีการระบุไว้ข้างต้นอย่างชัดแจ้ง บีอินจะไม่คืนเงิน ให้เครดิตหรือสงวนสิทธิหักลบหนี้ในกรณีที่ท่านทำการสมัครใช้บริการใหม่ระหว่างที่ท่านมีการสมัครใช้บริการที่ยังไม่หมดอายุอยู่ก่อนแล้ว

เราหรือบุคคลภายนอกอาจเสนอการทดลองใช้บริการในระยะเวลาที่กำหนดโดยไม่คิดค่าบริการหรือในอัตราส่วนลด (“การทดลองใช้บริการ”)เป็นครั้งคราว เราขอสงวนสิทธิในการพิจารณาว่าท่านควรจะได้รับสิทธิ์ในการทดลองใช้บริการหรือไม่ และภายใต้บังคับของกฎหมายที่ใช้บังคับ เราขอสงวนสิทธิในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการทดลองใช้บริการโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้าและโดยไม่ต้องรับผิดใดๆ ตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาตสูงสุด

หากเราต้องการข้อมูลการชำระเงินของท่านเพื่อที่จะเริ่มการทดลองใช้บริการ ท่านต้องตกลงยินยอมที่จะให้ข้อมูลนั้นๆ  เราจะเรียกเก็บค่าบริการที่ใช้บังคับจากท่านโดยอัตโนมัติในวันแรกหลังจากที่การทดลองใช้บริการสิ้นสุดลง หากหลังจากการทดลองใช้บริการเป็นบริการแบบการต่ออายุการใช้บริการแบบอัตโนมัติ เงื่อนไขว่าด้วยการต่ออายุการสมัครใช้บริการแบบอัตโนมัติจะนำมาบังคับใช้ หากท่านไม่ต้องการถูกเรียกเก็บค่าบริการ ท่านต้องทำการยกเลิกการสมัครใช้บริการ ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง ก่อนการทดลองใช้บริการสิ้นสุดลง เราจะไม่คืนเงินที่ท่านชำระแล้วหลังจากการเรียกเก็บค่าบริการจากท่านหากท่านไม่ได้ทำการยกเลิกการสมัครใช้บริการตามที่กล่าวไว้ข้างต้น

4. การยกเลิกและการคืนเงิน

ท่านสามารถทำการยกเลิกการสมัครใช้บริการได้ทุกเมื่อ ท่านมีสิทธิได้รับเงินคืนก่อนการเริ่มใช้บริการเป็นครั้งแรกเท่านั้น โดยต้องได้รับการอนุมัติจากเรา ในกรณีอื่นๆ ทั้งปวง ท่านจะไม่มีสิทธิได้รับงินคืนหรือการเครดิตของเงินใดๆที่ชำระไปแล้ว ถึงแม้ว่าท่านจะยกเลิกก่อนที่จะสิ้นสุดระยะเวลาการสมัครใช้บริการของท่าน รวมถึงการสมัครใช้บริการรายปีหรือการสมัครใช้บริการตามช่วงเวลา จะไม่มีการคืนเงินในกรณีที่เกี่ยวกับการเลื่อนหรือการยกเลิกกิจกรรมใดๆ หรือการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม หากท่านมีข้อสงสัยประการใด กรุณาส่งอีเมลไปที่ th-customerservice@bein.net เราไม่ขอรับผิดชอบใดๆ ต่อการไม่ได้รับอีเมลด้วยเหตุผลที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา

5. ข้อปฏิเสธความรับผิดชอบในการรับประกัน

เราจะดำเนินขั้นตอนตามสมควรทั้งปวงเพื่อดำเนินการให้มั่นใจว่าจะมีการแสดงวิดีโอคุณภาพสูง อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถควบคุมความคับคั่งของเครือข่ายอินเตอร์เน็ตซึ่งอาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อคุณภาพของวิดีโอที่แสดง เราไม่ขอรับผิดชอบต่อการหยุดให้บริการซึ่งอาจเกิดขึ้นในการแสดงวิดีโอแบบถ่ายทอดสดซึ่งได้รับมาจากบุคคลภายนอก ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต เราให้บริการในลักษณะ “ตามสภาพจริง” และจะไม่รับรองหรือรับประกันไม่ว่าในลักษณะใดเกี่ยวกับบริการ ระบบที่ให้บริการ หรือเนื้อหาบนระบบ รวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) การรับประกันเกี่ยวกับความครบถ้วน ความถูกต้อง คุณภาพที่เป็นที่พึงพอใจ และความเหมาะสมเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะใดๆเว้นแต่ตามขอบเขตเท่าที่กฎหมายกำหนด  ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต เราไม่รับประกันว่าบริการจะตรงตามความคาดหวังหรือความต้องการเฉพาะของท่าน หรือบริการจะไม่หยุดชะงัก  ตรงตามกำหนดเวลา ปลอดภัย หรือปราศจากข้อผิดพลาด อีกทั้งเราไม่ขอรับประกันใดๆ เกี่ยวกับผลหรือความถูกต้องของข้อมูลใดๆ ที่ท่านได้รับผ่านทางบริการ ข้อกฎหมายบางประการอาจมีนัยแสดงถึงการรับรองหรือเงื่อนไข กำหนดหน้าที่ หรือให้การรับประกันตามกฎหมาย (รวมกันเรียกว่า “ข้อบังคับตามกฎหมาย”) ที่ไม่สามารถยกเว้น จำกัด หรือแก้ไขได้ ยกเว้นที่สามารถยกเว้น จำกัด หรือแก้ไขได้ในขอบเขตที่จำกัด ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ต้องอ่านโดยอยู่ภายใต้บังคับแห่งข้อบังคับตามกฎหมาย

6. การจำกัดความรับผิด

หากเรารับผิดต่อท่านอันเป็นผลมาจากการที่เราฝ่าฝืนข้อบังคับตามกฎหมาย หรือในกรณีที่เราฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ ตามขอบเขตที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาตให้เราจำกัดความรับผิดของเรา ความรับผิดของเราจะจำกัดอยู่ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ ซึ่งเราเป็นผู้กำหนดตามดุลยพินิจของเราเอง (เอ) การให้บริการที่เกี่ยวข้องใดๆ ซึ่งรวมอยู่ในบริการอีกครั้ง หรือ (บี) การชำระค่าใช้จ่ายในการให้บริการที่เกี่ยวข้องอีกครั้ง

7. การระงับและการบอกเลิก

เราอาจระงับหรือยกเลิกบริการหรือการเข้าถึงบริการของท่านได้ทุกเมื่อโดยใช้ดุลยพินิจอันเด็ดขาดของเราและโดยไม่ต้องรับผิดใดๆ ต่อท่าน หาก (เอ) ท่านฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ หรือ (บี) ศาลหรือหน่วยงานทางกฎระเบียบที่มีอำนาจกำหนดให้การให้บริการของเราถูกระงับหรือยกเลิก

8. การบำรุงรักษา

การเข้าถึงบริการของท่านอาจถูกระงับเป็นครั้งคราวเพื่อดำเนินงานเกี่ยวกับอัพเกรดหรือบำรุงรักษาระบบหรืออื่นๆ ตามที่จำเป็นสำหรับการให้บริการ เราจะบอกกล่าวให้ท่านทราบล่วงหน้ามากที่สุดตามสมควรแก่สถานการณ์และจะใช้ความพยายามในการรับประกันให้แน่ใจว่าการดำเนินการดังกล่าวดำเนินไปอย่างรวดเร็วเท่าที่จะเป็นไปได้ในสถานการณ์ต่างๆ

9. การอนุญาตให้ดาวน์โหลดวัสดุ

โดยท่านต้องชำระค่าธรรมเนียมที่บังคับใช้ (ถ้ามี) และปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ เราอนุญาตให้ท่านใช้สิทธิแบบไม่จำกัดแต่เพียงผู้เดียว ไม่สามารถโอนสิทธิได้ และไม่สามารถมอบโอนได้ในการใช้ ดู และแสดงสำเนาวัสดุใดๆ 1 สำเนาที่ท่านอาจจำเป็นต้องดาวน์โหลดเพื่อเข้าถึงบริการเพื่อการใช้งานส่วนตัวเท่านั้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแอปพลิเคชั่น ไฟล์ รหัส เสียง หรือภาพใดๆ ที่ประกอบอยู่ในหรือสร้างขึ้นโดยซอฟต์แวร์ (เรียกรวมกันว่า “วัสดุที่ดาวน์โหลด”) ทั้งนี้ โดยมีเงื่อนไขว่าท่านต้องคงไว้ซึ่งประกาศเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาและประกาศอื่นๆ ทั้งปวงที่อยู่ในวัสดุที่ดาวน์โหลดดังกล่าว ในกรณีของแอปพลิเคชั่น เราให้สิทธิท่านในการดาวน์โหลดสำเนาแอพพลิเคชั่นจำนวน 1 สำเนาไว้บนอุปกรณ์ของท่านเพื่อการรับชมบริการผ่านทางอุปกรณ์นั้นเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ท่านยอมรับและตกลงว่าจะไม่ให้ช่วงสิทธิ  โอนสิทธิ หรือโอนโดยประการอื่นซึ่งการอนุญาตนี้หรือวัสดุที่ดาวน์โหลด นอกจากนี้ ท่านตกลงจะไม่แก้ไข แยกส่วน ถอดชิ้นส่วน ดำเนินการวิศวกรรมย้อนกลับ หรือดัดแปลงโดยประการอื่นซึ่งวัสดุที่ดาวน์โหลด

10. การชดใช้

ท่านตกลงที่จะชดใช้เต็มจำนวนแก่เราโดยทันทีเมื่อมีการร้องขอซึ่งข้อเรียกร้อง ความรับผิด ค่าเสียหาย ต้นทุน และค่าใช้จ่ายทั้งปวง รวมถึงค่าทนายความ ที่เราเป็นฝ่ายรับภาระซึ่งเกิดขึ้นทุกเมื่อจากการฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ของท่าน (หรือผู้ใช้อื่นใดที่อยู่ในครัวเรือนของท่านหรือบุคคลอื่นใดที่อาจเข้าถึงบริการโดยผ่านทางอุปกรณ์ของท่านโดยใช้บัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านของท่าน)  หรือความรับผิดอื่นใดอันเกิดขึ้นจากการที่ท่านหรือบุคคลดังกล่าวใช้งานในทางที่ผิดหรือเข้าถึงบริการและ/หรือระบบในทางที่ผิด เราขอสงวนสิทธิในการต่อสู้และเข้าควบคุมแต่เพียงผู้เดียวในเรื่องใดๆ ที่ท่านต้องชดใช้ให้แก่เรา และท่านจะต้องให้ความร่วมมือกับการปกป้องของข้อเรียกร้องดังกล่าวของเรา การชดใช้นี้เป็นหน้าที่ต่อเนื่องที่ยังคงมีอยู่หลังการระงับหรือการสิ้นสุดบริการ

11. ภาษี

การคิดค่าบริการจะรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสินค้าและการบริการ ภาษีการขาย หรือภาษีใดๆ ที่คล้ายคลึง (ถ้ามี)

12. ข้อสัญญาทั่วไป

คำบอกกล่าวใดๆ ที่เราส่งถึงท่านจะส่งไปยังที่อยู่อีเมลที่ท่านได้ให้ไว้ในระหว่างขั้นตอนการลงทะเบียน นอกเหนือจากคำร้องขอยกเลิก คำบอกกล่าวหรือข้อซักถามใดๆ ที่ท่านส่งมาถึงเราจะต้องส่งโดยอีเมลไปยัง th-customerservice@bein.net หากเราไม่สามารถใช้สิทธิหรือบังคับสิทธิใดๆ ที่เรามีตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ การไม่สามารถใช้สิทธิหรือบังคับสิทธิดังกล่าวจะไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธินั้น อีกทั้งยังไม่เป็นการป้องกันไม่ให้เราใช้สิทธิหรือบังคับสิทธินั้นในภายหลัง เราขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้เป็นคราวๆ ไปโดยส่งคำบอกกล่าวไปยังที่อยู่อีเมลของท่าน 30 วันล่วงหน้า ตามที่อยู่อีเมลที่ท่านได้ให้เราไว้ล่าสุด หากท่านพิจารณาแล้วว่าการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ส่งผลกระทบในทางลบต่อความสามารถของท่านในการใช้บริการ หรือหากท่านไม่ยอมรับการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว กรุณาติดต่อเราก่อนสิ้นสุดระยะเวลา 30 วันดังกล่าว โดยท่านสามารถส่งข้อกังวลของท่านเป็นหนังสือเป็นอีเมลไปยัง th-customerservice@bein.net และเราจะติดต่อท่านเกี่ยวกับข้อกังวลของท่าน หากท่านไม่ติดต่อเราภายในกำหนดดังกล่าว จะถือว่าท่านได้ยอมรับการแก้ไขเพิ่มเติมแล้ว ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ (รวมถึงข้อกำหนดใดๆ ที่อ้างถึงในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้) เป็นข้อตกลงทั้งปวงระหว่างเรากับท่านที่เกี่ยวกับสาระสำคัญของข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ และใช้แทนข้อตกลงทางวาจาหรือที่เป็นหนังสือที่มีมาก่อนใดๆ ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้และการเข้าถึงและการใช้บริการของท่านอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายสิงคโปร์